share

ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรด้วยตัวเอง ใน 3 Step

Last updated: 21 Jun 2024
53 Views
ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรด้วยตัวเอง ใน 3 Step

การจดสิทธิบัตรในประเทศไทยด้วยตัวเองอาจจะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนหากไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนและข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจและเตรียมตัวให้ดีจะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนและข้อมูลสำคัญในการจดสิทธิบัตรในประเทศไทยอย่างเป็นลำดับ

การดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศไทย สามารถดำเนินการได้เองโดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ร่างคำขอสิทธิบัตร
  การร่างคำขอสิทธิบัตรเป็นขั้นตอนที่สำคัญและต้องการความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากจะเป็นเอกสารที่ใช้ในการขอรับสิทธิ์ในการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ของคุณ ขั้นตอนการร่างคำขอสิทธิบัตรสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน ดังนี้:
  1. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อของสิ่งประดิษฐ์ควรเป็นชื่อที่สั้น กระชับ และสื่อความหมายชัดเจนถึงสิ่งประดิษฐ์นั้น
  2. ข้อมูลผู้ประดิษฐ์และผู้ขอสิทธิบัตร ระบุชื่อและข้อมูลของผู้ประดิษฐ์ (Inventor) และผู้ขอสิทธิบัตร (Applicant) ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ก็ได้
  3. บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อเป็นการสรุปสิ่งประดิษฐ์ในลักษณะสั้น ๆ มักจะมีความยาวไม่เกิน 150 คำ โดยต้องระบุคุณสมบัติและการใช้งานหลัก ๆ ของสิ่ประดิษฐ์
  4. รายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ (Description)ในส่วนนี้ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์อย่างชัดเจน ประกอบด้วย:
  - ภูมิหลังของสิ่งประดิษฐ์ (Background): อธิบายถึงสถานะของเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์ในปัจจุบันและปัญหาที่ต้องการแก้ไข
  - การเปิดเผยสิ่งประดิษฐ์ (Disclosure of the Invention): อธิบายวิธีการทำงาน โครงสร้าง หรือองค์ประกอบของสิ่งประดิษฐ์
  - วิธีการทำงาน (Operation): อธิบายวิธีการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ วิธีการใช้ หรือวิธีการผลิต
  5. คำเคลม (Claims) คำเคลมเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของคำขอสิทธิบัตร เป็นการระบุขอบเขตของการคุ้มครอง โดยต้องเขียนให้ชัดเจนและครอบคลุมถึงคุณสมบัติและลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการคุ้มครอง
  6. ภาพวาดหรือรูปถ่าย (Drawings)
  ภาพวาดหรือรูปถ่ายควรแสดงถึงโครงสร้างและส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์อย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการอธิบายรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ในคำขอ

 2. เตรียมเอกสารตามประเภทสิทธิบัตร
  เอกสารการประกอบการจดสิทธิบัตร

  จดในนามบุคคลธรรมดา
  กรณีผู้ประดิษฐ์เป็นบุคคลเดียวกับผู้ขอถือสิทธิ

  - แบบพิมพ์คำขอ
  - สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับความคุ้มครองและผู้ประดิษฐ์
  - คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  - หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
  - รายละเอียดคำขอรับสิทธิบัตร เช่น รายละเอียดการประดิษฐ์, ข้อถือสิทธิ, รูปภาพ(ถ้ามี), บทสรุปการประดิษฐ์

  กรณีผู้ประดิษฐ์กับผู้ขอถือสิทธิเป็นคนละคนกัน
  - แบบพิมพ์คำขอ
  - สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับความคุ้มครอง
  - สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประดิษฐ์
  - หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  - หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
  - รายละเอียดคำขอรับสิทธิบัตร เช่น รายละเอียดการประดิษฐ์
  ข้อถือสิทธิ, รูปภาพ (ถ้ามี), บทสรุปการประดิษฐ์

  จดในนามนิติบุคคล
  - แบบพิมพ์คำขอ
  - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  - สำเนาบัตรประขาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  - สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประดิษฐ์
  - หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  - หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
  - รายละเอียดคำขอรับสิทธิบัตร เช่น รายละเอียดการประดิษฐ์
  ข้อถือสิทธิ, รูปภาพ (ถ้ามี), บทสรุปการประดิษฐ์
  * สำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้รูปภาพภายนอกของงานประดิษฐ์ทั้ง 6 ด้าน พร้อมภาพไอโซเมตริกแทนรายละเอียดการประดิษฐ์
 3. ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
  โดยเราสามารถไปยื่นจดทะเบียนได้ที่ส่วนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถ. สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่

ข้อควรระวังและคำแนะนำ
 • การเขียนคำเคลมให้ชัดเจนและครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในขอบเขตที่ต้องการ
 • ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรหากไม่มั่นใจในขั้นตอนหรือรายละเอียดต่าง ๆ
 • ติดตามสถานะของคำขออย่างสม่ำเสมอผ่านระบบออนไลน์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
การจดสิทธิบัตรด้วยตัวเองในประเทศไทยอาจมีความยุ่งยากในด้านการเตรียมเอกสารและการตรวจสอบ แต่การเตรียมตัวและทำความเข้าใจในกระบวนการจะช่วยให้การจดสิทธิบัตรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือหากท่านต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือในการดำเนินการ AKIP Venture ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านในเรื่องสิทธิบัตร และนวัตกรรม  การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรหรือทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในการจดสิทธิบัตรสามารถช่วยในการเตรียมคำขอและคำเคลมที่มีประสิทธิภาพ

source : การจดสิทธิบัตรเบื้องต้น : Update 2567 
บทความที่เกี่ยวข้อง
สิทธิบัตรคืออะไร
สิทธิบัตร คือ เอกสารที่ออกโดยรัฐบาลให้แก่ผู้ประดิษฐ์ หรือผู้ค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ซึ่งให้สิทธิพิเศษในการใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง ส่วนใหญ่ระยะเวลาที่กำหนดจะเป็น 20 ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอสิทธิบัตร
19 Jun 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy